Публічна оферта

Публічна оферта про надання благодійної пожертви

Ця оферта, адресована невизначеному колу фізичних і юридичних осіб (надалі «Благодійник») – відвідувачам сайту Благодійного фонду “Пісні, народжені в АТО”, в мережі Інтернет: https://www.bf-ato.com.ua/ (далі – Сайт), і є офіційною і публічною пропозицією Благодійної організації “ Благодійний фонд “Пісні, народжені в АТО”, (ідентифікаційний код юридичної особи 2688400352), в особі засновника фонду Юрченко Володимира Олеговича, який діє на підставі Статуту, укласти договір про благодійну пожертву (далі – Договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче:

 1. Терміни та визначення:

Публічна Оферта – чинна пропозиція Фонду, розміщена на Сайті, про надання благодійної пожертви, звернене до необмеженого кола осіб, в тому числі Благодійника. Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Фонду. Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником коштів у власність Фонду для досягнення певних, заздалегідь обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

 1. Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Фонду грошових коштів, шляхом здійснення добровільних пожертвув на здійснення статутної діяльності Фонду. Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви.

Предметом цього Договору не є отримання (прямо чи опосередковано) прибутку жодною зі сторін Договору.

 1. Акцепт оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він ознайомлений з Статутом Фонду, який розміщений в електронному вигляді на Сайті Фонду, він повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою публічного збору пожертв і з правом Фонду використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Фонду, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.
 2. Благодійник і Фонд, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не тягне його недійсність.
 3. Права і обов’язки Фонду:

5.1. Фонд має право:

– Отримувати Благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до предмету і умов цього Договору;

– За погодженням з Благодійником змінити напрямок використання пожертви.

– Без узгодження з Благодійником використовувати частину Благодійного пожертви на адміністративні витрати Фонду, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

 1. Права Благодійника:

– Здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви;

– У встановленому законом порядку змінити бенефіціарів (одержувачів) благодійної пожертви в разі порушення цілей, строків і порядку використання такого пожертвування або його частини згідно умов цього Договору.

 1. Місце проведення публічного збору коштів:

Публічний збір пожертвувань проводиться на території будь-якої з країн світу. Безпосередня діяльність Фонду, що стосується публічного збору пожертв за Договором, провадиться за місцезнаходженням Фонду.

 1. Термін збору коштів:

Публічний збір пожертвувань триває до моменту ліквідації Фонду, якщо інший термін не буде визначено Фондом.

 1. Порядок використання благодійних пожертвувань:

Використання зібраних за Договором Благодійних пожертв проводиться відповідно до цілей благодійної діяльності Фонду. Фонд розпоряджається Благодійними пожертвами на власний розсуд. Відповідальність сторін за порушення цього Договору або порядку використання Благодійних пожертв передбачено вимогами чинного законодавства України.

 1. Благодійник або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви, в тому числі на користь третіх осіб виключно в порядку прямо передбаченому чинним законодавством.
 2. Зміна цілей і порядку використання благодійної пожертви можлива за згодою Благодійника або його правонаступників, а також на підставі рішення суду чи в інших випадках, визначених законом.
 3. Порядок загального доступу до фінансових звітів Фонду:

Доступ до фінансових звітів Фонду здійснюється шляхом щорічного їх розміщення Фондом на Сайті в електронному вигляді.

Інша інформація може надаватися Фондом в порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

 1. Всі витрати по сплаті сум (комісій), пов’язаних з перерахуванням і зарахуванням пожертвування, несе Благодійник. Доп комісія банку 2,75% за платіж (за зручність та покращений сервіс)
 2. Благодійник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами Додатку № 1 до цього Договору щодо збору та обробки персональних даних.
 3. Благодійник згоден з тим, що після внесення інформації про себе під час здійснення Благодійного пожертви, підписки на новини Фонду або реєстрації на Сайті на електронну адресу або контактний номер телефону Благодійника Фондом можуть направлятися листи і повідомлення, в тому числі рекламного характеру, і крім того Фонд має право, без згоди з Благодійником, опублікувати на Сайті або в будь-якому засобі масової інформації прізвище, ім’я та по батькові або назву Благодійника, як Благодійника Фонду. Разом з тим, Фонд зобов’язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про благодійників третім особам.

Додаток № 1

Згода на обробку персональних даних

Шляхом Акцепту публічної оферти про надання благодійної пожертви, розміщена на Сайті Благодійної організації «Благодійний фонд “Пісні, народжені в АТО”», в мережі Інтернет: https://www.bf-ato.com.ua/ відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010, № 2297 -VI надаю згоду БО «Благодійний фонд “Пісні, народжені в АТО”» (далі – Фонд) на обробку та використання в установленому Фондом Порядку моїх персональних даних з метою реалізації відносин у сфері благодійної діяльності, залучення фізичних осіб до Благодійності в згідно зі статутом Фонду та законодавством України у обсязі, необхідному для реалізації наведеної мети обробки персональних даних.

Крім того, даю згоду на те, що мої персональні дані можуть бути передані / поширені / розкриті (в тому числі для їх подальшої обробки та використання) у зв’язку з реалізацією компетенції в сфері благодійної діяльності між мною і Фондом третім особам.

До того ж, я згоден, що до моїх персональних даних може бути надано доступ третім особам за їх запитом, за умови взяття зазначеними особами зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», в порядку, передбаченому ст. 16 ЗУ «Про захист персональних даних».

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати в найкоротші терміни БО «Благодійний фонд “Пісні, народжені в АТО”» уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення моїх нових персональних даних до бази персональних даних партнерів.

Шляхом Акцепту публічної оферти про надання благодійної пожертви, розміщеної на Сайті БО «Благодійний фонд “Пісні, народжені в АТО”» в мережі Інтернет: https://www.bf-ato.com.ua/, я підтверджую, що отримав повідомлення про включення моїх персональних даних до бази персональних даних з метою реалізації відносин у сфері благодійної діяльності, залучення фізичних осіб до Благодійності відповідно до статуту Фонду та законодавством України, а також відомості про мої права, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і про третіх осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети, з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних

Благодійна організація «Благодійний фонд “Пісні, народжені в АТО”» повідомляє, що надані Вами персональні дані включені в базу персональних даних партнерів з метою реалізації відносин у сфері благодійної діяльності, залучення фізичних осіб до Благодійності відповідно до статуту Організації та Законодавством України. Згідно ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Також повідомляємо, що відповідно до ст. 2 ЗУ «Про захист персональних даних» обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Наші реквізити

БО Благодійний фонд "Пісні, народжені в АТО"
Рахунок UA963052990000026009050020391
ЄДРПОУ 43521384
МФО 305299

Зв'язок з нами